Bizi Takip Edin

GÖRÜŞ

Rusya’nın yeni dış siyaset belgesi – 3: Tehditler ve karşı tedbirler

Yayınlanma

Rusya’nın yeni dış siyaset konseptini incelemeye kaldığımız yerden devam edelim. Belgenin üçüncü bölümünün sıradaki altbaşlığı: “Uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesi” (uluslararası güvenliğin bölünmezliği ilkesine vurgu; bu, 2021 aralık ayından Ukrayna harekâtının başladığı 24 Şubat 2022’ye kadar diplomasi masalarının başlıca konusuydu ve batılı ülkelerin altında imzası bulunan uluslararası sözleşmelere rağmen ilkeyi reddetmesi, diplomasi masasını devirmişti). Burada, demin değindiğim Yalta meselesiyle doğrudan ilişkisi hemen görülen şu ifadeyi özellikle belirtmek gerek: Rusya’nın öncelikli dikkat göstereceği şeyler arasında “herhangi bir veya birkaç devletin ve devletlerarası birliğin askeri alanda küresel hâkimiyete erişmek, kuvvetlerini sorumluluk alanının dışına taşımak, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında öncelikli sorumluluk üstlenmek, bölücü çizgiler çekmek ve bazı devletlerin güvenliğini başka ülkelerin meşru menfaatlerine zarar vererek temin etmek girişimlerinin etkisizleştirilmesi amacıyla geniş bir işbirliğinin tesisi”. Öncelikle ABD’nin kastedildiği çok açık. “Sorumluluk alanı” kavramının doğrudan doğruya Yalta’nın “nüfuz alanı” kavramıyla örtüşmesi ise önemli.

Ama Yalta’yı aşıyor. Bu, renkli “devrimler” (aslında karşı-devrimler demek gerek) tecrübesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle Rusya’nın, “egemen devletlerin iç işlerine müdahalelere, bilhassa da iç siyasi durumu karmaşıklaştırmaya, anayasa dışı iktidar değişikliğine veya devletin toprak bütünlüğünün ihlaline karşı koymak için siyasi-diplomatik tedbirler almaya” da özel bir dikkat göstereceği vurgulanıyor.

Aynı alt başlıkta 25’inci madde, silahlı kuvvetlerin kullanılmasının şartlarını tespit ediyor: “Rusya silahlı kuvvetlerinin kullanılması bilhassa, Rusya’ya ve (veya) müttefiklerine yönelik silahlı bir saldırının püskürtülmesi ve önlenmesi, krizlerin çözülmesi, BM Güvenlik Konseyi’nin, Rusya’nın da katıldığı kendi sorumluluk alanındaki diğer kolektif güvenlik yapılarının kararına uygun olarak barışın desteklenmesi (yeniden tesisi), yurtdışında bulunan yurttaşlarının korunmasının sağlanması, uluslararası terörizm ve korsanlıkla mücadele ödevlerinin yerine getirilmesine yönelik olabilir.” Yurtdışındaki Rusya vatandaşlarına yönelik tehditlerin silahlı kuvvetlerin kullanılmasına yol açabileceği vurgusuna özellikle dikkat edelim.

Rusya’nın yeni dış siyaset belgesi – 1 : “Varolma hakkını her tür vasıtayla savunacağız”

“Rusya Federasyonu’nun egemenlik ve toprak bütünlüğüne tehdit teşkil eden, bu kapsamda siyasi veya ekonomik karakterde sınırlayıcı tedbirlerin (yaptırımların) uygulanmasıyla yahut modern enformasyon-komünikasyon teknolojisinin kullanılmasıyla ilişkili dostça olmayan eylemlerle” karşılaştığı takdirde Rusya, “bu tür dostça olmayan eylemlerin önlenmesi için, keza bunların gelecekte tekrarlanmasının engellenmesi için zaruri, meşru simetrik ve asimetrik tedbirler alabilir”. Dikkat çekici; siyasi ve iktisadi yaptırımlara ve enformasyon alanı da dahil saldırılara ille de aynı çerçevede cevap verilmeyeceğinin altını çiziyor.

27’inci madde, nükleer ve diğer kitle imha silahlarının kullanılacağı küresel bir savaşın önlenmesi için Rusya’nın hangi konulara öncelikli dikkat göstereceğini belirliyor. Gerilimin önlenmesi, anlaşmalar sistemi, silah kontrolü, silahlanma yarışının engellenmesi, ülkelerin nükleer silah potansiyelinin aşamalı olarak azaltılması, vb. bu kapsamda. Belgenin bu bölümü de, başka birçok bölümünde olduğu gibi, 1960-70’li yıllar üzerine çalışan bir tarihçinin önüne konulsa hiç yadırgamayacağı kadar üslup ve çerçeve benzerliği gösteriyor.

28’inci madde bölgesel güvenliğin sağlanması ve yerel ve bölgesel savaşların önlenmesi için, 29’uncu madde “biyolojik tehditlerin önlenmesi ve Rusya Federasyonu’nun biyolojik güvenliğinin sağlanması” için, 30’uncu madde enformasyon güvenliğinin sağlanması için nelere öncelikli dikkat gösterileceğini belirtiyor. Bu sonuncusu nispeten yeni bir alan olmasından başka şu ifadeyle de dikkat çekiyor: (Rusya’nın özel öncelikli dikkat göstereceği noktalardan biri) “dost olmayan ülkelerin küresel enformasyon alanını militarize etmeye, enformasyon-komünikasyon teknolojisini devletlerin iç işlerine karışmak için ve askeri amaçlarla kullanmasına, keza başka devletlerin gelişmiş enformasyon-komünikasyon teknolojisine erişiminin sınırlandırılmasına ve onların teknolojik bağımlılığının güçlendirilmesi siyasetine karşı koymaya yönelik siyasi-diplomatik ve başka türlü tedbirler alınması.” Burada “başka türlü” ifadesinin özellikle konulduğu ve bunun belki de siber savaşlara karşı koymak için hacker tugayını ve/veya troykaya teknolojik olarak bağımlı ülkelere teknoloji transferini de kapsadığı düşünülebilir.

“… ve başka türlü tedbirler” ifadesi, uluslararası terörizmin köklerinin kurutulmasına yönelik bir sonraki maddede de dikkat çekiyor: “terörist ve ektremist örgütlerin dış ve iç siyaset enstrümanı olarak devletler tarafından kullanılmasına karşı koymayı hedefleyen siyasi-diplomatik ve başka türlü tedbirler alınması”. Aynı maddede internette terörizm ve ekstremizm (“neonazizm ve radikal milliyetçilik dahil”) ideolojisinin yaygınlaştırılmasıyla mücadele vurgusu da yapılıyor.

Narkotik ve ulusötesi suç örgütleri ve yolsuzlukla mücadele konularını ele alan 32 ve 33’üncü maddeler üzerinde durmaya gerek yok; bunlar tahmin edilebilir şeyler. Doğal afetler ve teknolojik kazalarla mücadele üzerine olan 34’üncü madde de öyle; ancak konseptin bu kadar ayrıntıya girmesinin altını çizmek için konuları belirtmek gerek.

35’inci madde yasadışı göçle mücadele konusunda; ancak çerçevesi sadece BDT ülkeleriyle çizilmiş.

36-38’inci maddeler “dünya denizlerinde, uzayda ve havada Rusya Federasyonu’nun menfaatlerinin temin edilmesi” altbaşlığını taşıyor. Burada Rusya’nın dünya denizlerine serbest ve güvenli erişiminin sağlanması, denizaltı borularının ve bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve güvenliği ele alınıyor. Bu bağlamda en önemli nokta olan kıta sahanlığı meselesi ise sadece zikredilmekle kalmış: “Rusya Federasyonu’nun dış kıta sahanlığı sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmesi, kıta sahanlığındaki egemenlik haklarının korunması.” Uzay ve havacılık çalışmalarında işbirliğinin “coğrafi çeşitlendirilmesi” de öngörülüyor. Havacılık konusu, 24 Şubat’tan sonraki ilk yaptırım furyası hava sahalarının kapatılmasıyla sonuçlandığı için daha pratik bir önem taşıyor; burada Rusya’nın uluslararası hava sahalarına erişiminin garanti edilmesi hedefi konuluyor.

Rusya’nın yeni dış siyaset belgesi-2: Küreselleşmeye karşı küreselleşme

39-40’ıncı maddeler “Uluslararası iktisadi işbirliği ve uluslararası kalkınmaya katkı” başlığını taşıyor. Belge boyunca en önemli altbaşlıklardan biri. Hedefler şöyle sıralanmış: “iktisadi güvenliğin, iktisadi egemenliğin, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin, yapısal ve teknolojik yenilenmenin sağlanması, uluslararası rekabet kabiliyetinin yükseltilmesi, Rusya’nın dünya ekonomisindeki önde gelen yerinin korunması, dünya ekonomisinde ve uluslararası ilişkilerde derin değişikliklerle ilişkili olarak, keza yabancı devletlerin ve bunların birliklerinin dostça olmayan eylemleriyle ilişkili olarak risklerin azaltılması ve imkânların kullanılması”. Burada bir kez daha, “iktisadi küreselleşmenin krizinden” söz ediliyor ve “dünya ticaret ve mali-para sistemlerinin çokkutuplu dünyanın gerçeklerine uyumlu hale getirilmesi”, keza “dost olmayan devletlerin dünya ekonomisinin kimi alanlarındaki tekel yahut hâkim pozisyonlarını kötüye kullanma imkânlarının azaltılması” Rusya’nın öncelikleri arasında sayılıyor. Rusya ekonomisinin “dost olmayan devletlerin eylemlerine bağımlılığı” kabul ediliyor (önemli bir itiraf bu) ve bunun “azaltılması” hedefleniyor; bu da öncelikle “depolitize edilmiş, güvenli, dost olmayan devletlerden bağımsız bir uluslararası ödeme altyapısının geliştirilmesi ve müttefik ve ortaklarla hesaplamalarda milli paraların kullanılması uygulamasının genişletilmesi aracılığıyla” mümkün olabilir. Rusya’nın dünya pazarındaki varlığının güçlendirilmesinden başka, en önemlisi, “hammadde ve enerji dışındaki ihracatın artırılması” hedefi de konuluyor. Başka deyişle, petrol ve doğalgaz ekonomisinden çıkma ihtiyacı öylesine yakıcı bir şekilde hissediliyor ki, dış siyaset belgesine olduğu gibi giriyor. Aynı yerde oryantasyonun Rusya’ya karşı “yapıcı ve tarafsız bir siyaset güden devletlere” kaydırılacağı da belirtiliyor. Rusya teşkilat, yatırım ve mamullerinin dünya pazarlarına girme şartlarının iyileştirilmesi, “yabancı devletlerin dost olmayan eylemlerine karşı Rusya ekonomisinin ve uluslararası ticari-ekonomik ilişkilerinin bu tür eylemlere cevap niteliği taşıyacak özel iktisadi tedbirler uygulanarak savunulması”, “yabancı yatırımları, ileri bilgi ve teknolojileri, yüksek nitelikli uzmanları Rusya’ya çekme” çabası da hedefler arasında. Uluslararası siyasi-diplomatik açıdan daha somut olarak, öncelikle birlik devleti (Belarus-Rusya), Avrasya Ekonomik Birliği, BDT, ŞİO, BRICS ve Büyük Avrasya Ortaklığı hedefiyle “bölgesel ve bölgelerarası iktisadi entegrasyonun teşvik edileceği”, keza Rusya’nın transit konumundan yararlanarak potansiyelinin artırılacağı (belli ki Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorları kastediliyor) belirtiliyor.

Bu altbaşlığın en dikkat çekici maddesi ise şu ülkelerin sosyal-iktisadi kalkınmasına öncelikli bir önem gösterileceği vurgusu: “Abhazya Cumhuriyeti, Güney Osetya, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ve Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerini devam ettiren devletler, keza Rusya Federasyonu’na yönelik yapıcı bir siyaset güden gelişmekte olan devletler”.

Çevre ve küresel sağlıkla ilgili bir sonraki altbaşlık üzerinde ayrıntılı olarak durmayacağım. Gene de burada her iki meselenin de bilinçli olarak politize edildiğinin ve ülkelerin iç işlerine müdahale, kendi doğal kaynaklarına erişimde egemenliğin sınırlanması amacı güdüldüğünün vurgulandığını ve iklim meselesinde uluslararası hukuki çerçeve olarak 9 Mayıs 1992 BM iklim değişikliği çerçeve konvansiyonu ve 12 Aralık 2015 Paris mutabakatının sayıldığını belirtmek gerek.

“Uluslararası insani işbirliği” altbaşlığı, Rusça, Rus kültürü ve rusofobi ifadelerinin en sık geçtiği maddeleri topluyor. Aynı yerde “Rusya için geleneksel inançlara ait dini örgütler arasında uluslararası bağların geliştirilmesine katkıda bulunma, Rus Ortodoks kilisesinin yurtdışında ayrımcılığa karşı korunması” ifadesi dikkat çekici; bu, geleneksel dış siyasette bir oryantasyon değişikliğini değilse bile artan bir önemi gösteriyor. Özellikle BDT üyesi ülkelerle “birleşik bir insani coğrafya inşa edilmesi” de dikkat çekici bir ifade. Rusya’nın birçok uluslararası spor kuruluşundan dışlandığı bir ortamda belgenin ortaya koyduğu hedefler arasında Rusya sportif örgüt ve sporcularının sadece uluslararası sportif faaliyetlere serbestçe girmesinin garanti edilmesine değil “Rusya’ya karşı yapıcı bir siyaset güden devletlerle yeni sportif uluslararası işbirliği formatlarının geliştirilmesine” de öncelikli önem gösterileceği vurgulanıyor.

Bu altbaşlıktaki en önemli vurgu ise bana kalırsa başka bir yerde: “tarihin çarpıtılmasına, Rusya’ya karşı nefretin kışkırtılmasına, Neonazi ideolojisinin, ırki ve milli inhisarın, saldırgan milliyetçiliğin yaygınlaştırılmasına karşı koymak ve esas itibariyle İkinci Dünya Savaşı’nın genel kabul gören sonuçlarına dayanan” (bir kez daha Yalta düzeni hatırlatması) “çağdaş uluslararası ilişkilerin moral, hukuki ve kurumsal temellerini güçlendirmek amacıyla” öncelikli dikkat gösterilecek çabalar sıralanıyor. Bunlar arasında Rusya’nın dünya tarihindeki rolü ve yeriyle ilgili gerçek bilgilerin yurtdışında yaygınlaştırılması, özellikle de Nazi Almanya’sına karşı zaferdeki tayin edici katkısı ve “Afrika, Asya ve Latin Amerika halklarının dekolonizasyon ve devletlileşmesindeki” büyük yardımı vurgulanıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından denazifikasyona yönelik hatırlatma dikkat çekici; 24 Şubat sonrası söylemin dönemsel ve demagojik söylem olmadığı, dış siyasetin eksenlerinden birini oluşturduğu anlaşılıyor: “Alman nazilerinin, Japon militaristlerinin ve onların işbirlikçilerinin suçlarına sessiz kalınması, rehabilitasyonu ve kahramanlaştırılması”.

“Rusya vatandaşlarının ve teşkilatlarının yabancı hukuksuz tecavüzlere karşı korunması, yurtdışında yaşayan Rusyalılara destekte bulunulması ve insan hakları alanında uluslararası işbirliği”, bu alandaki öncelikleri belirliyor. Bu çerçevede yurtdışında yaşayan Rusya vatandaşlarına karşı hukuksuz takibat, ayrımcılık ve nefret kışkırtıcılığının takibi, Rusya vatandaşlarına ve teşkilatlarına karşı dostça olmayan eylemlere katılan devlet, birlik ve resmi kişilere karşı “eylem tedbirleri ve özel ekonomik tedbirler” uygulanması ve Rusya vatandaşlarının hak, hürriyet ve kanuni menfaatlerinin korunması çabalarının artırılması sayılıyor. İnsan hak ve hürriyetlerine saygı çerçevesinde ise Rusya’nın “menfaatlerinin, milli, sosyo-kültürel, manevi-ahlaki ve tarihi hususiyetlerinin” gözetileceği mekanizmalardan başka, daha önemlisi, “insan haklarının gözetilmesi ve bu alanda uluslararası normların belirlenmesi meselelerinde kendilerine özel bir hususiyet izafe eden devletlerdeki” insan haklarının gerçek durumunun takibatı ve ifşası, “insan hakları alanında uluslararası işbirliğinde çifte standart siyasetinin kökünün kazınması”, “insan hakları konusunun dış baskının, devletlerin iç işlerine müdahalenin vasıtası olarak kullanılmasına ve uluslararası örgütlerin faaliyetine yıkıcı etkide bulunulmasına karşı” tedbirler alınması öncelikli dikkat konusu olarak sıralanıyor.

Bir sonraki alt başlık, bu faaliyetlerin yapılması için bir enformasyon ağının kurulmasını veya bu ağdan konulan hedeflere ulaşmak için dış siyaset vasıtası olarak yararlanılmasını öngörüyor.

GÖRÜŞ

Çin akademisinde ŞİÖ’nün genişlemesi üzerine perspektifler

Yayınlanma

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), temmuz ayında gerçekleşen zirvede İran’ın da katılımıyla üye sayısını dokuza yükseltti. Bu önemli gelişme, örgütün bölgesel ve küresel önemini daha da artırdı. Şu anki üye ülkeler şunlardır: Çin, Hindistan, Pakistan, Rusya, İran, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan. Belarus ve Moğolistan gözlemci statüsünde bulunurken, Ermenistan, Azerbaycan, Bahrain, Kamboçya, Mısır, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Katar, Nepal, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri diyalog partneri olarak katılım göstermektedirler. İran’ın ŞİÖ’ya katılımı ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği jeopolitik dinamikler, Çin akademik ve politik çevrelerinde ŞİÖ’nun geleceğine dair çeşitli tartışmalara ve farklı görüşlere yol açmıştır. Bu tartışmaların ana başlıklarını şu şekilde özetleyebiliriz:

  1. Rusya-Ukrayna Savaşı

Çin akademik çevresi, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmanın, uluslararası arenada derin izler bırakan Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile Soğuk Savaş’ın ardından dördüncü büyük sistemik değişimi temsil ettiği konusunda genel bir uzlaşıya sahiptir. Bu çerçevede, Rusya’nın sadece Ukrayna’ya karşı değil, aslında geniş anlamda Batı’ya karşı bir pozisyon aldığına dikkat çekilmektedir. Çin’in, Rusya’nın uluslararası arenada zayıflamasına göz yummasının beklenmediği, ancak bu durumun doğru bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Bu bağlamda, iki temel perspektif öne çıkmaktadır:

Rusya’nın Küresel Güç Olarak Zayıflığı: Bu görüşe göre, Rusya’nın küresel bir güç olarak etkinliği sınırlıdır ve sahadaki mevcut durumda ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Savaşın sonucunda, Rusya’nın elde etmek istediği sonuçları alsa dahi, çatışma öncesinde sahip olduğu güçlü konumuna dönemeyeceği belirtilmektedir. Rusya’nın bu müdahalesi, Çin’i uluslararası alanda zor bir pozisyona sokmuş ve stratejik kararlar alma noktasında zorlamıştır.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) Yayılmacı Politikaları: Diğer bir perspektife göre, yaşanan savaşın temel nedeni Rusya’nın eylemleri değil, NATO’nun yayılmacı politikalarıdır. Bu yaklaşıma göre, Rusya, bu politikalar nedeniyle savaşa zorlanmıştır. Ayrıca, ABD’nin Çin’e yönelik artan talepleri göz önünde bulundurulduğunda, Rusya’nın bu müdahalesi, dolaylı olarak Çin’in savunma stratejilerine de katkıda bulunmaktadır.

  1. Avrupa’nın ŞİÖ’nun Genişlemesi ve NATO Dinamikleri Karşısındaki Algısı:
    Çin Akademik Perspektifinden Bir Değerlendirme

ŞİÖ’nun genişlemesi ve NATO ile olan ilişkisi, uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları bağlamında önemli bir tartışma konusudur. Bu tartışma, özellikle Çin akademik çevresinde, Avrupa’nın bu iki örgüt arasındaki dinamiklere dair algısına yönelik iki temel perspektif ile şekillenmektedir:

Avrupa Birliği’nin (AB) Bağımsız Karar Alma Kapasitesinin Sınırlılığı: Bu yaklaşıma göre, AB uluslararası arenada bağımsız kararlar alamamaktadır. AB’nin, kendi çıkarlarına aykırı olmasına rağmen ABD’nin dış politikasını takip ederek Rusya’ya uyguladığı ambargolar, Rusya-Ukrayna savaşında savaşın tarafı olması ve büyük ekonomik kayıplarına rağmen Rusya karşıtlığında ısrar etmesi, bu iddianın temel dayanaklarındandır. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” şeklindeki ifadesine rağmen, NATO’nun etrafında birleşen bir AB görüntüsü, bu örgütün bağımsızlık kapasitesinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu perspektife göre, AB’yi ikna etme çabaları, stratejik bir perspektiften boşa harcanan enerji olarak değerlendirilmektedir.

AB’nin Bağımsızlık Kapasitesinin Artışı: Diğer bir perspektife göre ise, AB’nin bağımsız kararlar alamadığı iddiası tamamen doğru değildir. AB’nin ABD’ye olan en büyük bağımlılığı savunma sanayi alanında olup, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra AB’nin kendi savunma sanayisini kurma çabaları bu bağımlılığı azaltma potansiyeline sahiptir. Askeri açıdan bağımsız bir AB’nin, ABD dış politikasını tümüyle takip etmekten ziyade daha bağımsız kararlar alabileceği savunulmaktadır. AB’nin gelecekte daha bağımsız kararlar alabilmesine olanak sağlayacak bir savunma sanayisi geliştirmesinin gerekçesinin Ukrayna-Rusya savaşı ile ortaya çıktığı, ancak ABD’den tepki görmemek için Rusya’ya ambargolar koyarak büyük bedeller ödeyerek kendi takvimini takip ettiği ifade edilmektedir. Bu durumun uzun dönemde ABD’nin çıkarlarına aykırı, ŞİÖ’nun çıkarıyla uyumlu olacağı ön görülmektedir. Bu görüşü savunan akademisyenler, AB’nin tarihinde hiç olmadığı kadar birlik görüntüsü verdiğini iddia etmektedirler.

  1. Orta Asya’da ŞİÖ’nun Genişlemesinin Algılanışı ve Çin-ABD Dinamikleri Üzerine Etkileri

Son yıllarda, uluslararası ilişkilerde Çin ve ABD arasındaki gerilimlerin artması, özellikle Orta Asya bölgesindeki ülkelerin dış politika tercihlerini ve stratejik önceliklerini etkilemektedir. Bu bağlamda, ŞİÖ genişlemesi ve bu genişlemenin bölge üzerindeki etkileri, akademik çevrelerde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır.

ABD’nin Trump döneminde Çin mallarına ek vergi uygulaması ve Tayvan’a yönelik diplomatik ve askeri adımları, Çin-ABD ilişkilerini tarihsel bir gerilim noktasına taşımıştır. Bu gerilim, Orta Asya ülkelerinin, özellikle enerji politikaları ve bölgesel güvenlik konularında, dış politika tercihlerini yeniden değerlendirmelerine neden olmuştur.

Orta Asya’da dominant bir aktör olarak görülen Rusya’nın etkisinden bağımsızlaşma arayışı içinde olan bu ülkeler, enerji kaynaklarını daha geniş bir pazar yelpazesine sunarak dış politika esnekliğini artırmayı hedeflemektedir. Orta Asya ülkeleri, enerji kaynaklarını Rusya’ya bağımlı olmadan Çin’e ve Türkiye üzerinden Batı’ya satarak bağımsız karar alma yeteneklerini artırmak istemektedirler. Bu bağlamda, Çin ile kurulan ilişkiler stratejik bir öneme sahip olup, Çin’in Xi’an kentinde düzenlediği toplantı bu stratejik ilişkinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Ancak, Çin’in ABD ile artan gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşında sergilediği Rusya yanlısı tutum, özellikle Kazakistan gibi ülkelerde endişelere neden olmaktadır. İran’ın ŞİÖ’ya üyeliği, bu endişeleri daha da derinleştirmekte ve bölgesel dengelerin nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.

Orta Asya ülkeleri, bölgesel ve küresel krizlerden kaçınma eğiliminde olup, bu krizlere neden olan aktörlere karşı mesafeli bir tutum sergilemektedirler. Bu nedenle, Çin’in bölgedeki etkinliğini sürdürebilmesi için bu ülkelerin endişelerini dikkate alması ve bu endişeleri giderici politikalar geliştirmesi gerekmektedir. Bu, hem bölgesel istikrarın korunması hem de Çin’in bölgedeki stratejik çıkarlarının sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir.

  1. ŞİÖ İçerisinde Hindistan’ın Pozisyonu ve Çin-Hindistan Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme

ŞİÖ içerisinde Hindistan’ın konumu, son yıllarda uluslararası ilişkiler literatüründe ve özellikle Çinli akademisyenler arasında yoğun bir şekilde tartışılan bir konu haline gelmiştir. 2017 yılında Pakistan ile birlikte ŞİÖ’ya katılan Hindistan’ın sergilediği tutum, bölgesel dinamikleri ve özellikle Çin-Hindistan ilişkilerini etkileyen önemli bir faktördür.

Çinli uzmanlar, genel olarak Hindistan’ın ŞİÖ’ya tam anlamıyla entegre olmadığı ve örgüt içerisinde tam üye gibi hareket etmediği konusunda bir konsensüse varmış durumdadırlar. Bu durum, özellikle Hindistan’ın Rusya ile olan yakın ilişkileri göz önüne alındığında dikkat çekicidir. Bazı analistler, Hindistan’ın Rusya’nın davetiyle ŞİÖ’ya katıldığını, ancak Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rusya’nın bölgedeki nüfuzunun azalmasını fırsat bilerek ABD ile daha yakın ilişkiler kurma eğiliminde olduğunu belirtmektedirler.

Çin-Hindistan ilişkileri bağlamında, Çin’in Hindistan’la herhangi bir diplomatik sorunu olmadığına dair inancı, bu iki büyük Asya gücü arasındaki ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Ancak, Hindistan’ın ŞİÖ içerisindeki tutumu ve özellikle G-20 zirvesinde ileri sürdüğü “tek dünya, tek aile, tek gelecek” yaklaşımı, Çinli uzmanlar tarafından eleştirilmektedir. Bu yaklaşımın, Çin’in “İnsanlığın Ortak Kader Topluluğu” politikasıyla uyumlu olduğu kabul edilse de, Doğu-Batı arasındaki sorunların temelinde ABD’nin bölgedeki kışkırtıcı politikalarının yattığına dikkat çekilmektedir.

Sonuç olarak, ŞİÖ içerisinde Hindistan’ın konumu ve bu konumun Çin-Hindistan ilişkileri üzerindeki etkileri, bölgesel dengeler ve uluslararası ilişkiler açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği, hem bölgesel hem de küresel dinamikleri şekillendirecek bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Okumaya Devam Et

GÖRÜŞ

Neo-Trumpizm, Trump’ı da yutacak: Amerikalı muhafazakârın İsrail sorunu

Yayınlanma

Trump iktidarıyla birlikte Amerikan muhafazakârları ağır bir değişim geçirdi. Bush dönemlerinden aşina olduğumuz şahin Amerikan milliyetçileri, yerini izolasyoncu Amerikan milliyetçilerine bıraktı. “Önce Amerika” sloganı Trump iktidarının belki de en belirgin yapıtaşıydı. Donald Trump, on yıllar boyu devam eden ve Amerikan halkına gram faydası olmayan okyanus aşırı maceraların yarattığı rahatsızlığı oya çevirmeyi başarmıştı.

Trump’ın 4 yılı, diğer başkanlara nazaran sakin olsa da tamamen “izolasyonda” geçmedi. İranlı General Kasım Süleymani Trump yönetimi altında öldürülürken Kudüs ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanındı. Ancak Trump’ın kitlesi “Önce Amerika” cümlesini o kadar fazla duymuştu ki karnı yeni maceralara toktu, kalkışan kişi çok sevdikleri Trump olsa bile…

İşte bugün Trump’ın yarattığı izolasyoncu muhafazakâr canavarını konuşacağız. Bu kitleye canavar diyorum çünkü artık Trump’ın kontrolünde değiller. Kahramanları İsrail yanlısı olarak tanınsa bile İsrail’i desteklemek istemiyorlar. Bu kırılmayı ABD’nin bazı meşhur muhafazakâr figürleri fark ettiler ve doyasıya üzerine oynuyorlar. Peki, kim bu figürler?

Muhafazakâr medyada İsrail kavgası

Hikâye doğal olarak 7 Ekim’de başladı. Hamas’ın Aksa Tufanı saldırısı sonrası Demokrat Parti’de kıyamet kopuyordu. Malum, Müslüman oylarına ihtiyacı olan Demokratlar, İsrail’den yana tavır alırken kırk takla atıyorlardı. Ancak Cumhuriyetçiler için böyle bir sorun yoktu. Partinin her kesimi İsrail destekçisiydi. Değil mi?

Pek sayılmaz. Evet, Trump’ından Mitch McConnell’ına partinin tüm demirbaşları kayıtsız şartsız destek açıklıyor, Biden’a caydırıcı olmadığı için eleştiride bulunuyorlardı. Ama bir sorun vardı. Kitlede aykırı sesler çıkmaya başlamıştı. Sonuç olarak 1 buçuk yıldır Ukrayna üzerinden kendilerine anlatılan politikaların tam tersi yapılıyordu. Bazıları sordu; “neden İsrail’e para harcıyoruz? Kendi altyapımız bu kadar zayıfken, sınır güvenliğimiz delik deşik olmuşken, gençlerimiz uyuşturucu bağımlılığından sokaklarda sürünürken neden başka ülkelerin sorunlarına odaklanıyoruz ki?”

Bu rahatsızlığı medyada birileri yakalamayı başardı; Tucker Carlson ve Candace Owens. Tucker Carlson’ın ABD’de bir efsane olduğunu söylesek yanlış olmaz. Fox News’da yıllardır yaptığı anchormanlikten ayrılan gazeteci Carlson, yıllar içinde ABD’li liberalin nefret objesine, muhafazakârın ise idolüne dönüştü. Carlson, Trump tipi (ancak Trump’ı sevmeyen) bir muhafazakârdı. ABD’nin çoğu dış politika hamlesini hatalı buluyor, ABD müesses nizamıyla doğrudan kavga ediyordu. FBI’ın Carlson’u takip ettirdiği bile ortaya çıkmıştı.

Carlson, Fox’ta çalıştığı dönemde sadece müesses nizamı eleştirmekle kalmadı, daha ağır konuşan sol merkezli figürleri de ekrana çıkarmaya başladı. Bu size pek şaşırtıcı gelmeyebilir ancak Fox’un muhafazakârların en çok izlediği kanal olduğu düşünüldüğünde sol figürleri orada görmek devrim niteliğinde bir olaydı.

Tucker Carlson ve temsil ettiği fikirler sol-sağ fark etmeksizin müesses nizam nefretinde birleşmişti. Carlson, Fox’tan ayrıldıktan sonra Elon Musk’ın X’inde program yapmaya başladı. Musk’ın da reklamını yaptığı şov izlenme rekorları kırdı. İşte bu Carlson, ufak ufak İsrail desteğine dokundurmaya başladı. “İsraillileri çok severim çünkü kendilerini düşünürler. Biz neden kendimizi düşünmüyoruz?” diyerek ilk kurşunu sıktı. Carlson, ABD’nin onca sorunu arasında başka ülkeleri korumak gibi bir misyonunun olmadığını söylüyordu.

Bu cümleler halkta karşılık bulmuştu. Carlson muhafazakâr camiada tabu bir konuya giriyordu. ABD’nin İsrail’e milyarlarca dolar destek vermesi tartışmaya açık bir konu değildi. Ancak artık pandoranın kutusu açıldı. Hani “Önce Amerika’ydı?”

Asıl kavga ise siyasi yorumcu Candace Owens ile başladı. Owens, İsrail’e muhalefeti bir adım daha ileri taşıdı. Carlson’ın pragmatik bakış açısının ötesinde İsrail’i doğrudan soykırımla suçladı. Konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “hiçbir şey bir devlete soykırım yapma hakkı tanımaz” dedi.

Owens, İngilizce Youtube izleyicilerinin “Shapiro feminist üniversitelilere haddini bildiriyor #83” başlıklı videolardan tanıyacağı muhafazakâr fikir önderi Ben Shapiro tarafından topa tutulacaktı. Shapiro, Owens ile aynı kanalda yani Daily Wire’da çalışıyordu. Kendisi bir Yahudi ve açık İsrail destekçisi olan Shapiro, Owens’ın 7 Ekim sonrası yaptığı yorumları “utanç verici” olarak nitelendirdi. Bunun üzerine Owens da Tucker Carlson’ın programına çıkıp Shapiro’ya “duygusal ve kontrolden çıkmış biri” diyerek cevap verdi. Shapiro’nun “Gerçekler, duygularınızı umursamaz” isminde bir kitap yazdığı ve bu cümleyi tüm münazaralarında kullandığı düşünüldüğünde kendisine duygusal denmesi herhangi bir hakaretten daha ağır sayılabilir.

Kitlelerde izolasyonculuğun karşılığı

Candace Owens ve Tucker Carlson gibi popülist karakterlerin böyle politikaları benimsemeleri muhafazakâr kitlelerde bunun bir karşılığı olduğunu gösteriyor. Bu figürler, Trump’ın başlattığı “Önce Amerika’yı” bir adım daha ileri taşıdılar. Trump sonrası muhafazakâr siyaset için örnek oluşturdular. Hemen hemen benzer düşüncelerdeki Elon Musk’ın X’inde kendilerine yer buldular. Bu “Neo-Trumpizm’in” bayrağını kim taşıyacak henüz bilmiyoruz.

Bildiğimiz bir şey var ki Amerikan muhafazakârının kafası karışık. Önceden tamamen İsrail yanlısı bilinen bu kitlede İsrail’e silah verilmesine karşı olanların sayısı yüzde 43’ü buldu. Bu sayı tarih boyu İsrail desteklemiş bir parti için çok yüksektir. Bundan sonra Cumhuriyetçi siyasetçiler ne kadar Yahudi lobi gruplarının desteğini isterlerse istesinler, bu kitleyi görmezden gelerek siyaset yapamazlar. Bunu hisseden siyasetçilerden biri genç başkan adayı Vivek Ramaswamy oldu. Kendisi Trump tipi popülist politikalarla ön seçimlerde Trump’ın arkasında ikinciliğe yerleşti. Ancak bu bayrağı devralabilecek kadar tutunabilecek mi onu göreceğiz. Cumhuriyetçilerin yeni yıldızı olarak parlatılan Ron DeSantis de kısa süre içinde unutuldu gitti.

Tabii bunları düşünmek için çok erken. Hala tahtta oturan bir kral var ve o kral 2024’te zafer ilan etmeye niyetli. Eğer Trump, 2024’te başarısız olursa hemen şimdi, kazandığı takdirde ise 2028’de bu değişimi daha net göreceğiz. Trump 2024 için başkan yardımcısı olarak “Tucker Carlson’ı isterim” demişti. Olur mu olmaz mı bilinmez ancak Carlson ismini bundan sonraki seçimlerde daha sık duymaya hazır olun. Her şekilde Neo-Trumpizm, her savaş başladığında biraz daha büyümeye devam ediyor. Bu da bize gelecekte Trump’ın aksine yarım yamalak olmayan ve gerçekten izolasyoncu politikalar güden bir akımın güçleneceğini söylüyor. Neyse, hele bir 2. Trump devrini görelim, Neo-Trumpizmi o zaman düşünürüz.

Okumaya Devam Et

GÖRÜŞ

Hintlerin gözünden Henry Kissinger

Yayınlanma

Dünyanın en etkili ve en tartışmalı diplomatlarından, uluslararası ilişkilerin ve diplomasinin ileri gelen isimlerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 30 Kasım 2023 tarihinde 100 yaşında hayatını kaybetti. Kissinger, 1969-1977 yılları arasında ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Başkan Richard Nixon yönetimindeki Dışişleri Bakanı olarak oynadığı rol ile tanınıyor. Aynı zamanda 1970’li yıllardaki ABD-Çin yakınlaşmasının mimarı olarak biliniyor. Ancak kaleme aldığım bu değerlendirme için Kissinger konusunun bizi ilgilendiren kısmı, Bangladeş’in Kurtuluş Savaşı olarak tarihe geçen 1971 savaşında Pakistan’ı desteklemesi ve Çin’i Hindistan’a saldırmaya teşvik etmesi.

Yani, Henry Kissinger’ın mirası Hintler için toksik. Öyle ki Hintler için onun 1971 savaşındaki rolü, onu son derece tartışmalı bir isim hâline getirdi. Öncelikle biraz arka plana ihtiyacımız var. 1971 savaşı Pakistan’daki iç gerilimlerden kaynaklandı. İngilizlerin alt kıtadan çekilmesi ile Hindistan için söz konusu olan 1947’deki Hindistan ve Pakistan olarak yaşanan bölünmeden sonra Pakistan coğrafi olarak iki ayrı kanattan oluşuyordu: Batı Pakistan (Punjab, Sind, vs.) ve (1971’den itibaren Bangladeş olarak bağımsız bir ülke olan) Doğu Pakistan (Bengal). Ancak Pakistan, Batı Pakistan’dan gelen elitlerin hâkimiyetindeydi. Pakistan vatandaşlarının çoğunluğunun Doğu Pakistan’da yaşamasına karşın Pakistan halkı ayrımcılığa uğradığını ve güçlerinin kesildiğini hissediyordu. Pakistan’ın 1970’teki ilk demokratik seçiminde, Doğu Pakistan’daki hoşnutsuzluk dalgası Awami Birliği’ne ezici bir zafer kazandırdı. Sheikh Mujibur Rehman liderliğindeki Awami Birliği, Doğu Pakistan’a daha fazla özerklik verilmesini savundu. 1970’teki ezici zaferi ona ulusal mecliste çoğunluğu sağladı. Ancak Pakistan, iktidarı devretmeyi reddeden ordusu tarafından yönetiliyordu. Bu durum politik krizi beraberinde getirdi. Doğu Pakistan protestolarla çalkalandı. Krizi çözmeye yönelik görüşmelerde uzun bir çıkmazın ardından Pakistan Ordusu Mart 1971’de Doğu Pakistan’da ölümcül bir baskı başlattı. Dhaka’daki Amerikalı diplomatların “soykırım” olarak nitelendirdiği bu baskı politik aktivistleri ve azınlıkları hedef alıyordu. Tarihe “Searchlight Operasyonu” olarak geçen bu askeri baskıda yüzbinlerce kişi öldürüldü. Awami Birliği’nin lideri Sheikh Mujib, Bangladeş’in kurulması adına bir Bağımsızlık Bildirgesi imzaladı. Bu, milyonlarca kişinin mülteci olarak Hindistan’a kaçmasına neden olan bir iç savaşı tetikledi. Ve bu da bizi yol açtığı 1971 savaşına getiriyor ki işte, Henry Kissinger’ın devreye girdiği yer de burası.

Kissinger ve Nixon’ın rolü

Bu kısa arka planın ardından, konunun hızla Kissinger’ın rol aldığı kısmına geçelim. Kriz patlak verdiğinde Kissinger ve Başkan Nixon Pakistan Ordusu’nu desteklemeye istekliydi. Bunun en temel nedeni, ABD’nin 1970-71 yılları arasında komünist Çin ile ilişkilerin önünü açmak için Pakistan’ın askeri yöneticisi Yahya Khan’ı kullanmasıydı. Bu “arka kanal” stratejisinin Çin açısından önemi dikkate alındığında ABD, birlikleri Doğu Pakistan’da binlerce kişiyi öldüren Yahya Khan’a “herhangi bir baskıda bulunmamak” konusunda istekliydi. Dhaka’daki Amerikan diplomatların Washington’ın şiddeti durdurmak için müdahale etmesini talep etmelerine karşın Nixon ve Kissinger çok az şey yaptı. Ve Kissinger, Pakistan Ordusu’na yardımda kilit rol oynadı. ABD’nin önde gelen yayıncılarından New York Times 1971 yılı boyunca, ordunun cinayetleri başladıktan sonra dahi ABD’nin Pakistan’a silah sevkiyatı yaptığını bildiriyordu. Bu, ABD’nin 1965’teki Hindistan-Pakistan savaşından sonra Pakistan’a uyguladığı silah ambargosunu da ihlâl ettiği anlamına geliyordu. Başkan Nixon ayrıca iç savaşın olumsuz etkileri nedeniyle Pakistan’a ekonomik yardım sağlamak için de çalıştı. Bu, Amerikan Kongresi’nin Pakistan’da işlenen zulümler dikkate alındığında yabancı yardımı durdurma yönünde oy kullanmasına karşın gerçekleşti. Ama zaten  Nixon bunu “amaca zararlı” olarak eleştirmişti.

Bangladeş askeri direnişi büyüdükçe Hindistan’ın devreye girdiğini görüyoruz. Hindistan da Bangladeş’in bu büyüyen askeri direnişine yardım etmeye başladı ki milyonlarca mültecinin Hindistan’a akın edişi Hint hükümetini zaten alarma geçirmişti. Hindistan ayrıca Doğu Pakistan sınırına da asker yığdı. Ve bundan öfkeye kapılan Kissinger, Hintlerden “gayrimeşrular” diye söz ediyordu ki o dönemde Kissinger’ın en büyük önceliği Çin’di ve Pakistan da bunun anahtarıydı. Temmuz 1971’de Kissinger, Çin’e tarihi bir ziyarette bulundu ve bu ziyaret, “iki eski düşman” arasında diplomatik bağların yolunu açtı. Daha sonra Amerikan politikası hızla “açıktan” Pakistan yanlısı bir politikaya dönüştü ki Kissinger ve Nixon, kriz büyüdükçe ABD’nin Pakistan’ın arkasında durması gerektiğine inanıyordu. Pakistan, 1950’lerden beri Soğuk Savaş’ta Komünizme karşı mücadelede Washington’ın sıkı bir müttefikiydi. Dolayısıyla Washington’ın “güvenilirliğini” korumak için müttefiki desteklemek gerekiyordu. Amerikan inancı bu yöndeydi. Kissinger, eğer ABD Pakistan’ı desteklemeseydi Çin gibi ülkelerin onu zayıf göreceğine inanıyordu. Bu, yeni Çin-ABD ilişkisini riske atmak olurdu. Bu iki isim ayrıca Hindistan’ın, Soğuk Savaş’ta ABD’nin müttefiki olan Pakistan’ı küçük düşürmek için Sovyetler Birliği ile birlikte çalıştığına da inanıyordu.

Kasım 1971’de kriz tırmanırken Hindistan Başbakanı Indira Gandhi Washington’da Nixon ve Kissinger ile zor bir görüşme gerçekleştirdi. Bu çok zorlu bir görüşmeydi. Amerikalılar Hindistan’ı Pakistan’a baskı yapmaması konusunda uyarıyordu. Ama bu zorlu görüşme her iki tarafın konumunu değiştirmek adına pek de etkili olmadı. 3 Aralık 1971’de Pakistan Hindistan’a saldırdı ve savaş başladı. Hindistan ve Bangladeş direniş güçleri Pakistan ordusunu yenilgiye uğratmaya başlayınca Nixon ve Kissinger hasar kontrolüne geçti. Kissinger açıkça yetkililere Nixon’ın Pakistan’a destek çıkmak istediğini söyledi. Hindistan’a ekonomik yardımlar kesildi, Pakistan’a silah göndermeye başlandı, İran gibi Ortadoğu’daki üçüncü ülkeler Pakistan’a askeri destek göndermeye yönlendirildi. Ayrıca ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) ateşkes kararı verilmesi için baskı yaptı. Bu, Hindistan girişimini durdurabilirdi. Ancak Sovyetler Birliği bu öneriyi engelledi. Ama Nixon ve Kissinger daha sonra Sovyetler’i Hindistan’a baskı yapmaya ve savaşı durdurmaya ikna etmeye çalıştı.

Toksik miras

Ve dahası, Çin’e de yaklaştılar ve Pekin’in Yeni Delhi’yi tehdit etmek için Çin-Hindistan sınırına asker göndermeyi düşünüp düşünmeyeceğini sordular. Burada Kissinger’ın niyeti Nixon’a söylediği ifadelerden açıkça anlaşılıyordu: “Şimdi Hintleri ikna etmeliyiz, onları Batı Pakistan’a saldırı yapmamaları için korkutmalıyız.” Ancak Çin bunu yapmayı reddetti. Bunun üzerine Nixon ve Kissinger, uçak gemisi USS Enterprise başkanlığındaki bir görev gücünü derhâl Hint Okyanusu’na gönderme kararı aldı. Bu, Hint stratejistleri savaşı hızla bitirmeye itti. Hindistan güçleri zafere yaklaşırken ABD, 13 Aralık’ta BMGK Kararı yoluyla çatışmayı durdurmak için başka bir çaba gösterdi. Ancak karar veto edildi ve yalnızca üç gün sonra Doğu Pakistan’daki Pakistan güçleri Hindistan’a teslim oldu.

Politikalarının başarısız olmasına karşın hem Nixon hem de Kissinger, Batı Pakistan’ı Hindistan egemenliğinden kurtarmaya yardım ettiklerini iddia etti. Ayrıca Kissinger, yeni Hindistan-ABD ortaklığının son yıllardaki gücünden de övgüyle söz ediyordu. Ancak tarihte hiç olmadığı kadar gelişen bu Hint-Amerikan ortaklığına, Henry Kissinger’ın Hintler üzerinde bıraktığı bu toksik mirasına karşın tanıklık ediliyor.

Okumaya Devam Et

Çok Okunanlar

English